Podstawowe informacje

W razie tragicznego zdarzenia jakim jest śmierć bliskiej osoby należy wezwać lekarza (bezpłatny nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego), który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Karta Zgonu jest podstawą do otrzymania Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt zgonu wydaje urząd właściwy dla miejsca zgonu.

Udzielamy szerokiej pomocy w ramach kompetencji przy organizowaniu pogrzebów oraz odbiorze ciał z miejsca zgonu. Proszę pamiętać, że odbiór ciał z domów może nastąpić po wystawieniu przez lekarza karty zgonu.

spacer